Консултанти

Златка Вълчева

Златка Вълчева работи като педагог на зрително затруднени деца повече от 20 години. През този период е ограмотила и обучила десетки ученици. Работила е основно по проблемите, възникващи в процеса на обучението на деца с нарушено зрение. Участвала е в множество конференции и семинари посветени на работата със зрително затруднени деца. Нейно дело са редица адаптирани учебници и учебни помагала. Многогодишен базов учител, предаващ своя опит на бъдещите педагози на зрително затруднени деца и ученици. Активно участва в извънкласни мероприятия на училището, подготовка на ученици за външно оценяване и олимпиади и състезания.

Евелина Стоянова

Евелина Симеонова Стоянова е психолог в СОУДНЗ „Луи Брайл” град София. В училището е от 2003г. Професионалният си опит започва веднага след завършване на висшето си образование. От 1998г. до 2002г. работи като психолог в Дневен дом за деца и младежи / от 3 до 25г. / с интелектуални нарушения – гр. Перник.
През 1999г. завършва Курс по „Монтесори терапия” в „ Център за лечение и рехабилитация на деца с церебрална парализа” гр. София.
Професионалният опит, който има, е свързан както с индивидуална и групова терапия на деца, така също и с обучението на родителите, като КО терапевти. Участва в организирането и провеждането на обучителни семинари за родители на деца със специални потребности.
В СОУДНЗ „ Луи Брайл” е включена като член на Диагностичния екип. Има свои публикации и участия в международни конференции. Целогодишно участва в изготвянето на терапевтични програми за деца с множествени увреждания и родителите им , както и тяхното консултиране.