ЗА ДА СЕ РАЗВИЕ ЕДНО СЛЯПО ДЕТЕ ТРЯБВА ДА МУ БЪДЕШ ПРИЯТЕЛ

Интервю с Анета Петкова - учител от Ресурсен център гр. Русе

Въпрос: Разкажете ни по-подробно за работата си като учител на деца с нарушено зрение в Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности.

Работя в Ресурсен център – Русе откакто е създаден през 2006 г. Директор на Центъра е г-жа Гинка Иванова. В самото начало бях ресурсен учител, но впоследствие след издирването на децата със зрителни нарушения, създадохме група и работя като учител на деца със зрителни нарушения. Колегите ми от Ресурсения център в гр. Русе са екип от квалифицирани професионалисти, с богат опит в работата с деца със специални образователни потребности. В дейността си се ръководим от принципа, че всяко дете има уникални способности и различни потребности. Стремим се да осигурим качествена образователна услуга и ефективно ресурсно подпомагане за успешно включване на деца и ученици със специални образователни потребности в общообразователна среда. Ресурсен център – Русе обхваща деца и ученици със СОП от цяла Русенска област – над 420.

Въпрос: Бихте ли обяснили каква е дейността на Ресурсния център?

Ресурсен център осигурява ранно педагогическо въздействие и ресурсно подпомагане, обучение по индивидуална образователна програма в общообразователна среда с подпомагане от ресурсен учител и специалисти. В Центъра работят 40 ресурсни учители, 3 учители на деца с езиково-говорни нарушения, 3 психолози, учител на деца със зрителни нарушения и рехабилитотор на слуха и говора. Учителите на деца с езиково-говорни нарушения осъществяват диагностика и корекция при деца с обучителни и артикулационни проблеми, заекване, дислексия, изоставане в говорното развитие и други. Психолозите провеждат психодиагностика, консултиране, терапевтична и корекционна работа с деца и родители. Рехабилитаторът на деца със слухови проблеми работи по програми за ранно въздействие и подпомагане при обучението им в масово училище или детска градина.
Аз като учител на деца със зрителни нарушения подпомагам деца със зрителни проблеми и ги обучавам по програми за зрително подпомагане, ориентиране и мобилност, формиране на полезни умения, тактилно творчество, брайлово и компютърно ограмотяване, социални умения.
Всички ресурсни учители и специалисти оказваме методическа помощ и консултиране на масовите учители и на родителите на деца със специални образователни потребности.
От три години заедно с моя колежка провеждаме невротренинг с ЕЕГ - Биофийдбек на деца с проблеми в ученето – за намаляване на стреса и увеличаване на мотивацията, за оптимизиране на личностните ресурси и като съпътстваща терапия при аутизъм, дефицит на вниманието и хиперактивност, агресивно поведение, фобии и др.
Всички специалисти осъществяват дейността си по утвърдени от директора графици, които са съобразени с нуждите на всяко дете. С колегите от общообразователните институции сме в ежедневни контакти, оказваме им методическа помощ, консултираме ги, помагаме в адаптирането на учебния материал и т.н. Стремежът е да бъдем максимално полезни за децата, родителите и общообразователните учители. Освен в образователно-възпитателния процес специалистите от Центъра подпомагат децата активно при социализирането им и участието им в различни извънучилищни дейности. Традиционни и очаквани са организираните от РЦ – Русе „Седмици на отворените врати на ресурсното подпомагане”, Коледен концерт-изложба „Творим заедно”, Спортен празник „Заедно”, Еко и евро-работилници, Викторина по история, ваканционни ателиета и др.

Въпрос: Как сформирате групата си от зрително затруднени деца и ученици?

Първо правя проучване в кои учебни заведения има деца с нарушено зрение. Консултирам родителите, като ги насочвам към лекар специалист или Лекарска консултативна комисия. Изготвя се документ, в който се описва проблема на детето и се дават необходимите препоръки.
Ако специалистите препоръчват ресурсно подпомагане, се извършва първична оценка на общото развитие на детето от Екипа за комплексно педагогическо оценяване към РИО. Родителите присъстват на оценяването и могат да изразят своето мнение. Специалистите от ЕКПО изготвят становище за вида, формата и мястото на подходящото за детето обучение.
Групата обхваща десет деца и ученици на възраст от 2 до 18-годишни от учебни заведения на територията на град Русе и от областта. Моята дейност се осъществява по график утвърден от директора, с възможност да се променя според нуждите на всяко дете. През учебната 2012/13 г. групата ми беше от 10 деца на различна възраст - 4 деца в предучилищна възраст, две от ІІ клас, две от V клас и по 1 от VІ и VІІ клас. Шест от децата са с диагноза ретинопатия, 1 с атрофия на зрителния нерв, 3 с миопия. От всичките 10 - 3 са с множество увреждания.
През годината на брайлово писмо се обучаваха три деца от предучилищна възраст, една ученичка-брайлист (от ІІ клас) се подпомагаше в общообразователния процес в класа, 4 се обучаваха с уголемен шрифт, а двама – на полезни умения, тактилност, общи когнитивни умения.
В момента посещавам четири училища и една детска градина.

Въпрос: Какви учебни дисциплини преподава учителят на зрително затруднени деца?

Ще ги опиша накратко:
Полезни умения. Включват основните елементи на всекидневния живот. Целта е да се формират практически умения за самообслужване, грижи за себе си, поддръжка на работното място. Включва понятийно развитие, развитие на слухови умения, социални умения и много още аспекти от заобикалящата ни среда.
Тактилно творчество. Тактилното развитие включва различаване на физическите качества на предметите, разпознаването им по форма и структура, отношение на частите към цялото, разпознаването на брайловата символика. Обучението включва четене и рисуване на релефни илюстрации и чертежи, свързани с учебния материал и т.н.
Ориентирае и мобилност. Развиване на умения за пространствено ориентиране, умения за използване на запазените сетива при ориентиране в пространството. Овладяват се умения за самостоятелно придвижване или с водач, техники за ползване на бял бастун.
Брайлово ограмотяване – включва овладяване на брайловите знаци – отначало на българската брайловата азбука и препинателни знаци, после на цифрите и математическите знаци. Когато детето започне обучение на чужд език – съответната азбука на брайл. Развитие на добра четивна техника; писане на брайлова плоча и пихтова машина. Класните и домашните задания се изписват на брайл и се дублират от специалиста или родителя на плоскопечат, така че учителят по съответната дисциплина да чете написаното от ученика.
Зрително подпомагане – помагам на детето с намалено зрение да открие при какви условия може най-ефективно да използва своето зрение. Включва подпомагане по общообразователни предмети чрез специална техника – имаме преносим Мегавижън, увеличителни лупи; използваме увеличен шрифт и др.
Компютърно ограмотяване. Навлизането на информационните технологии в училище прави належащо учениците да могат да ползват компютър в обучението си. В начален етап слабовиждащите и незрящи деца овладяват десетопръстната система на писане с помощта на софтуерния тренажор Стамина и програмата за управление на речеви синтезатори Jaws. На следващ етап се обучават в използването на Windows с помощта на клавишните командни комбинации на Jaws.
За да е ефективно обучението, задавам на децата задачи за работа и през ваканциите, като ги снабдявам с технически средства от Ресурсния център.

Въпрос: А как се осъществява обучението на тези деца, след като са в различни учебни заведения?

Изисква се много добра организация и прецизно изработен гъвкав график, за да може най-ефективно и ползотворно да се осъществи обучението на всяко едно дете. Деца, които имат по-голяма необходимост от специализирано подпомагане, биват посещавани по-често от други, които са достигнали по-висока степен на успешно самообслужване. В началото на учебната година участвам в родителските срещи на първокласниците, в първите учебни дни обяснявам и на децата в класа как могат и те да са полезни. Тази година изнесох открит урок пред ученици от ІІ «а» клас на ОУ «Т. Кърджиев» с мултимедия на тема „Човешките сетива”, с цел мотивиране на децата да участват в адаптирането на незрящи ученици в училищната среда. Работата, за деца на които предстои да са първокласници, започва още в детската градина и през ваканцията. Помагам на родителите при избора на училище. Чрез директора на Центъра, организираме среща с бъдещата класна, запознавам ги със средата, съдействам им при подготовката на детето за І клас.
Оказваме методическа и консултативна помощ на родителите, обучавам ги на брайл, за да могат да се включат в подпомагането на децата си. Съдействам им със специализирана литература и практически съвети. Чрез РЦ се осигуряват необходимите учебници и тетрадки от СОУ за деца с нарушено зрение „Д-р И. Шишманов” – гр. Варна. Направен беше абонамент за специализираното списание „Светулка”. Използват се също учебници и учебни помагала за общообразователните детски градини и училища. Това налага учебното съдържание да се адаптира.
В работата си използвам електронни учебници за незрящи, изработени по проект на Националното читалище на слепите „Луи Брайл” – гр. София, компютърна говоряща програма JAWS от фондация „Хоризонти”, брайлови учебници от УДНЗ – Варна. РЦ – Русе е осигурил 1 брайлова машина, Мегавижън, увеличителни лупи.

Въпрос: До скоро децата брайлисти учеха само в специални училища.. Как незрящите деца, с които Вие работите се вписват в масовото училище?

Много е важно ранното педагогическо въздействие. Ако децата посещават детска градина от ранна възраст, ние ги откриваме и ги подпомагаме от 3 годишна възраст (има случаи дори и още преди да са ги навършили). Колкото по-отрано се започне специализирано обучение на незрящото дете, толкова по-успешно то ще развие умения за справяне с всекидневните дейности, по-лесно ще се ограмоти и ще придобие по-голяма самостоятелност и самочувствие. Това се отнася за всички деца, разбира се, но особено силно важи за незрящите дечица, които не могат да научат нещата чрез зрително наблюдение, а трябва всичко да им бъде показано чрез сетивата, които притежават – тактилност, обоняние, слух и моторно-двигателния анализатор..
При две-три годишните използвам околната среда при изследването на нещата, които ги заобикалят вкъщи и навън – за тяхната форма, състав и предназначение. Работи се по програма за полезни умения, която включва всичко от сферата на самообслужването – хигиена, обличане, хранене и др. С програмата за ориентиране и мобилност детето се научава как да се придвижва само или с придружител, а когато поотрасне се обучава и на техниките на белия бастун – не само в училищна среда, но и в града.
За да улесня пък дете със силно намалено или липсващо зрение, да се справя самостоятелно в масово училище, започвам брайлово ограмотяване от 4 или 5-годишна възраст, според подготвеността му. За да предизвикам интереса на толкова малко дете към брайловите точици, използвам игрови и състезателни методи, в които включвам любими приказки, режисирайки ги в процеса на учене. На шестгодишна възраст научавам детето (ако вече е усвоило брайовото писмо) на десетопръстната система по БДС и начални умения за работа с компютър без ползване на мишка. За целта използвам софтуерния тренажор Стамина едновременно с говорящата програма Jaws for Windows. Така детето като тръгне на училище в първи клас може да чете и пише на брайл, а има и начални умения за работа с компютър. Срещат се и затруднения, особено с материалната база. Писането на брайл изисква брайлова машина, която се внася и е много скъпа. Затова създавам контакти чрез електронния списък „Без мишка”, от дълги години партнираме с читалише „Луи Брайл” – София, с фондация „Хоризонти”, УДНЗ – Варна и УДНЗ - София. Когато се даде гласност по електронната мрежа, че незрящо дете се нуждае от брайлова машина, винаги се отзовават добри хора, които правят дарение или я предлагат на много по-достъпна цена за родителите. Скоро се обади дипломирал се младеж, който пожела да ни изпрати брайлови листи. Сред дарителите са Павел Чемишанов, Кристиян Григоров и други. Резултатите се постигат, когато и родителите са активна страна. Ограмотяването на децата на брайл върви паралелно с ограмотяването на някой от родителите. През обучения преминаха също ресурсните учители и класните ръководители в СОУ за деца със зрителни нарушения – Варна.

Въпрос: Имате брайлистка второкласничка, спечелила златен медал на олимпиада, организирана от Съюза на българските математици - Русе по математика. Как постигате с децата тези резултати?

Да, второкласничката Есин Дауд е гордост не само за родителите си, но и за Ресурсния център. За първи път в 20-годишната история на Великденското математическо състезание, организирано от Съюза на математиците в Русе участва незрящо дете– Есин Дауд от ІІ клас на ОУ „Т. Кърджиев” и зае първо място. На олимпиадата по математика, организирана по проект „Знам и мога”. момичето заема 16-то място втора година сред почти 200 участници – деца от втори клас. За да бъде включена в тези състезания, трябваше да се срещам с ръководителите и да им обяснявам как ще се проведе изявата на детето, защото нямаха такъв случай досега. На тези състезания съм й консултант-специалист и разбира се, винаги присъстват квестори, за да се потвърди, че детето само си решава задачите.. Още от тригодишна стана моя ученичка и се отличаваше с голяма любознателност и упоритост. Но за да се проявят добрите заложби на едно дете, е много важно да станеш негов истински приятел, на който да има пълно доверие и да създадеш силна положитела мотивация да се развива. При нея се съчетава идеалната комбинация от ранно специализирано обучение и прекрасни природни заложби – висок интелект и упоритост. Беше на четири, когато я научих сама да подрежда фигурите на шахматната дъска. На пет можеше да пише и чете на брайл, на шест беше усвоила десетопръстната система по БДС на компютърната клавиатура. Всичко това изисква упорита и търпелива работа от страна на учителя и на детето и подкрепата на родителите. Най-важно е да се създаде силна мотивация у ученика да се учи и да знае, да се спечели доверието на детето и родителите.
В групата на зрително затруднените деца имаме и музикални таланти. Георги Станев успешно взе матура, ползвайки лаптоп с говоряща програма в Националното училище по изкуствата „Проф. Веселин Стоянов”- Русе и сега вече е трети курс в Музикалната академия в Пловдив. Той е един от малкото кларинетисти-студенти в България. Близнаците Александър и Белослава са следващите ни музикални таланти, които вече са в първи клас в НУИ- Русе. Те усвоиха брайловото писмо, а Бела е участвала в концерт, където смая публиката с прекрасния си глас. Най-много ученици имаме с музикални заложби, които учат в Националното училище по изкуствата – като Найлян, която участва редовно в концерти с пиано и пеене.
И в обобщение искам да кажа, че за постигане на добрите резултати най-важна е добре организираната екипна работа между учители, родители и ученици при осъществяването на специализирана подкрепа. За да се развива детето пълноценно, специалистът трябва да спечели доверието и на родителя, и на масовия учител, и на самото дете, за да се създаде добър действащ екип.

Въпрос: Настъпи началото на учебната 2013/2014 година. Какво ще пожелавате на своите ученици?

На всички мои ученици пожелавам да следват мечтите си, да бъдат успешни, да влагат всичко от себе си и да покажат най-доброто, на което са способни. На колегите пожелавам ползотворна година с повече положителни емоции, много търпение и удовлетворение от работата. Да си учител е призвание – всеки най-малък успех на твой ученик те прави много щастлив.