Адаптиране на учебници в електронен формат за ученици, които учат интегрирано

Набират се потребители – ученици с увредено зрение, които учат интегрирано. За тях ще бъдат сканирани и адаптирани в електронен формат необходимите им учебници и помагала за 2012/2013 и 2013/2014 учебни години. Бройките са ограничени, затова ако се нуждаете от такъв вид подкрепа, побързайте да се свържете с нас. Адаптирането на учебници се извършва в изпълнение на дейност 2 „Осигуряване на учебници и помагала в достъпен формат за ученици с нарушено зрение, които учат интегрирано” на проект BG051PO001-4.1.04.0162 „Подкрепяща среда за интегрираното образование на децата с намалено и напълно загубено зрение в България”.