Парламентът даде по-голяма автономия на детските градини и училищата

Народното събрание прие на второ четене текстове в законопроекта за предучилищното и училищното образование, с които детските градини, училищата и центровете за подкрепа на личностното развитие получават по-голяма автономия.

Те ще могат да определят свои политики за развитието си в съответствие със законите на страната.
Детските градини и училищата вече имат право да избират организацията, методите и средствата на обучение за осигуряване на качествено образование; да определят свои символи и ритуали в съответствие с принципите на националната идентичност и култура, както и свое униформено облекло и други отличителни знаци.

Източник: http://www.vesti.bg