За проекта

Проект BG051PO001-4.1.04.0162 „Подкрепяща среда за интегрираното образование на децата с намалено и напълно загубено зрение в България” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-4.1.04 „Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности”.
Разработен е съвместно от представители на Национално читалище на слепите „Луи Брайл 1928” и на Средно общообразователно училище за деца с нарушено зрение „Луи Брайл” - София.
Идеята за него възникна в резултат на дългогодишната ни работа с ученици с нарушено зрение и техните родители, при която неминуемо се открояват много от проблемите, с които те се сблъскват.
Далеч сме от мисълта, че ще можем да решим или дори да намалим тези проблеми. Това е въпрос не на отделен проект, и не на отделни институции, а на държавна политика и на дългогодишни целенасочени усилия.
Въпреки това, когато цялостното решение е някъде в неопределеното бъдеще, не ни остава друго, освен да намерим частично. Подбирайки дейностите, които да включим в проекта, сме се съобразявали с два основни показателя – търсене от страна на ученици и родители и устойчивост.

Проектът предвижда 10 дейности, които ще бъдат изпълнени в рамките на две години:
1. Администриране на проекта. За да се изпълни всичко, изредено след това.

2. Осигуряване на учебници и помагала в достъпен формат за ученици с нарушено зрение, които учат интегрирано. Предвижда се осигуряване на учебници и помагала в електронен формат на 30 ученици, които учат интегрирано. За тези ученици ще сканирме и обработим необходимите им учебници за 2012/2013 и 2013/2014 година.

3. Отпечатване на брайлов шрифт и адаптиране в електронен формат на изучаваната в училище литература, която до момента не е налична. Ще бъдат издадени на брайлов шрифт и добавени в електронната библиотека 90 заглавия от художествената литература, която е включена в учебната програма от 1 до 12 клас.

4. Професионално ориентиране на ученици с нарушено зрение от гимназиалните класове. Първите консултации бяха проведени с ученици от гимназиалните класове в СОУДНЗ „Луи Брайл” през месец юни. През месеците октомври-ноември 2012, март-април 2013 и септември-ноември 2013 ще бъдат проведени следващите консултации, към които очакваме да проявят интерес и ученици, учещи интегрирано.

5. Издаване на ръководство за професионално ориентиране на хора с нарушено зрение в електронен, брайлов и на едър шрифт формат. То ще подпомогне провеждането на Дейност 4, и същевременно ще бъде полезен наръчник за всички млади хора с нарушено зрение, които не са присъствали на консултациите, но имат желание да изберат подходяща професия, да подготвят правилно документите си за кандидатстване за работа и да имат успешно поведение по време на интервю за работа.

6. Консултиране на родители на деца с нарушено зрение в предучилищна и училищна възраст. Провежданите консултации са два вида – лични и по интернет. Личните се провеждат СОУДНЗ „Луи Брайл”, София, бул. „Ломско шосе” № 177, в приемни часове: понеделник 8-11 ч. и 16-19 ч., сряда – 8,30-11,30 часа и четвъртък, 08 – 11 ч.
Този сайт е другата възможност да получавате консултации, без да се изисква присъствието ви на точно определено място в точно определено време. Можете да изпратите запитване до консултантите, след като се регистрирате, от секция „Консултации”.

7. Изработване на софтуер за полагане на изпити под формата на тест от ученици с нарушено зрение. Този софтуер ще създаде възможност учениците с нарушено зрение да се явяват самостоятелно на изпити под формата на тест и да се подготвят за тях.

8. Издаване на ръководство по етикет за ученици с нарушено зрение. Като ресурс и времетраене може би най-малката дейност, но всъщност точно от там започва интеграцията и това е задължителната стъпка, без която пълноценният социален живот е невъзможен.

9. Разработване на методика за преподаването на математика и информатика на ученици с нарушено зрение от 1 до 12 клас. Най-проблемните за преподаване на ученици с нарушено зрение предмети. Методиката ще подпомогне обучението на учениците, които учат интегрирано, и работата на техните учители.

10. Информиране и публичност на проекта. Не просто една от задължителните по този тип проекти дейност, но и най-сигурният начин да стигнем до тези потребители, които не знаят за нашето съществуване, а именно те най-много се нуждаят от подкрепа.

Ако желаете да се включите, моля, свържете се с нас на посочените в раздел Контакти телефони или електронна поща. Ние ще ви изпратим формуляр за участие в проекта, и така ще можете да ползвате всички предлагани по него услуги.